به نام خدا

Consider a little ...

كوتاه اما قابل تامل

مانند درختی باش كه هرچه بر بار و ميوه آن افزوده می شود از شدت ثمر سرش خميده تر و بر تواضعش افزوده تر می گردد

هركه در پيش سخن ديگران افتد تا مايه فضلش بدانند ، پايه جهلش بشناسند

تا دل خويش نيازارد و  در هم نشود

گر هنرمند از اوباش جفايی بيند

قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود

سنگ بدگوهر اگر كاسه زرين بشكست

كسی را كه خوابيده می توان بيدار كرد ولی آنرا كه خود را به خواب زده نمی توان بيدار كرد

هركه با بدان نشيند ، اگر نيز طبيعت ايشان در وی اثر نكند ، به طريقت ايشان متهم گردد ، تا اگر به خراباتی رود به نماز كردن ، منسوب شود به خمر خوردن

دشمن چو از هر حيلتی فرو ماند ،سلسله دوستی بجنباند ، وانگه به دوستی كارهايی كند كه هيچ دشمنی نتواند

مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد

دوستی را كه به عمری فراچنگ آرند ، نشايد كه به يك دم بيازارند

هر كه بر زير دستان نبخشايد ، به جور زبر دستان گرفتار آيد

گنج در كنج خرابه ها يافت مي شود

كار امروز به فردا نسپار ، امروز همان فردايی است كه ديروز منتظرش بوديم

مسافر تنها ، به همسفر می انديشد تا به مقصد

در بيابان خس روياند و در باغ گل

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

عدو شود سبب خير گر خدا خواهد

كه هنر زنده كند نام پدر

فرزند هنر باش ، نه فرزند پدر

شك و ترديد مقدمه يقين است

تا ثريا می رود ديوار كج

خشت اول گر نهد معمار كج

حقيقت چون خورشيدی است كه هرچه بدان نزديك شويم ، وجودمان را خواهد سوزاند

خاندان نبوتش گم شد

پسر نوح با بدان بنشست

پی نيكان گرفت و مردم شد

سگ اصحاب كهف روزی چند

 

بی گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد

هركه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

 

چرخ شرف از گنبد گردون بجهاند

آنكس كه بداند و بداند كه بداند

بيدارش نماييد ، بسی خفته نماند

آنكس كه بداند و نداند كه بداند

لنگان خرك خويش به مقصد برساند

آنكس كه نداند و بداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند

آنكس كه نداند و نداند كه نداند

 


اگر مردم پادشاهانی دارند كه جبارند ، سزاوار آنند. لوتر

هر گونه باشيد ، همانگونه بر شما حكومت می كنند . پيامبر اكرم (ص

بهترين مردم ، كسانی هستند كه به مردم نيكی كنند ، بدون آنكه در نظر داشته باشند كه آنان خوبند يا بد . پيامبر اكرم (ص

آنجا كه گفتن بايد ، خاموشی نشايد ؛ و آنجا كه ندانند ، به كه خاموش مانی . حضرت علي (ع

هرگز به فكر اين نباش كه كشورت به تو چه كرده است ، فكر كن كه تو به كشورت چه كرده ای ؟ انيشتن

Home ...


Copyright © Mhta2000@Yahoo.com Tabriz-Iran

Designed by : M.H.Tabatabaii - All Rights Reserved.

Designed for 800*600 Display Resolution