خانواده و دوستان و هم دانشگاهی های مهربانم

قبل از همه چيز از زحمات پدر و مادرم كه مرا به اين مرحله رسانده اند ، قدردانی و تشكر می كنم و همچنين

از برادران مهربانم ، محمد جواد و امير احمد هم سپاسگذارم و از صميم قلب دوستشان دارم

 

در اين قسمت نام برخی از دوستان و هم دانشگاهی های مهربانم را به ترتيب حروف الفبا ليست می كنم

و برايشان آرزوی سربلندی و موفقيت و خوشبختی دارم

 

عليرضا جعفری 

آراز مير عباسزاده 

  غلامرضا رنج انديش 

ابوالقاسم حائری 

فرخ علی عباسزاده  

بابك اكبرزاده وحيد 

فرشاد ترابی  

بهمن اكبرزاده وحيد 

كاوه ضيائی  

بهنام فرشادی 

مجيد دانشور  

بهنام كرمانی زاده 

مهدی افتخاری  

پژمان چام 

مهدی رجبيون 

حسن حاجبی 

مهدی كلاهي  

حسين علوی نسب 

مهدی محمدی  

خسرو محبوبی خيابانی 

مهدی ناظری  

رحيم باغبان 

موسی رضوان خواه  

رضا سميعی 

نادر نايب زاده   سعيد شاه احمديان
  ياشار کاوسيان     سعيد عزيزخواه 
يعقوب زارعی   سعید ریحانی
يونس مددی  

سهيل كريمی

وحيد طرفه  

شهرام غلامی شهنازی 

  طاهر عابدين زاده  
 ... و 

علی مشكين قلم 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Back

Home

View this page in English language ...

  [تصاوير تبريز ]  [ درباره من  ] 

Copyright 2009 Mhta2000@Yahoo.com Tabriz-Iran

Designed by : M.H.Tabatabaii - All Rights Reserved.

Designed for 800*600 Display Resolution